Методичне забезпечення

            

Науково-педагогічним персоналом кафедри правознавства розроблено методичне забезпечення з навчальних дисциплін підготовки бакалавра за напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство», а також методичне забезпечення з навчальних дисциплін підготовки бакалавра, магістра за іншими напрямами підготовки та спеціальностями.

З кожної дисципліни підготовлено навчально-методичний комплекс (НМК), який, зокрема, включає: програму курсу; робочу навчальну програму курсу; навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу; методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни та завдання до семінарських занять для студентів денної та заочної форм навчання; кейси; ділові ігри; завдання для аудиторного тестування для студентів заочної форми навчання; завдання для вхідного тестування студентів; завдання для модульних контрольних робіт; завдання для комплексних контрольних робіт; питання для підготовки до іспиту (заліку); пакет екзаменаційних білетів; авторські видання (навчально-методичні посібники, лекційні курси чи окремі лекції з дисципліни тощо). Крім того, додатково до більшості НМК* додаються електронні версії лекційних курсів або посібників для самостійної підготовки студентів, презентації до лекційних курсів для студентів денної та заочно-дистанційної форм навчання.

Усі навчальні дисципліни забезпечені підручниками, навчальними посібниками, фаховими періодичними виданнями.

Для студентів напряму підготовки «Правознавство»

            

Для студентів інших напрямів підготовки та спеціальностей