Кафедра правознавства

          

Кафедра правознавства як складова компоненту цілісної освітньої системи університету покликана забезпечувати реалізацію місії ПУЕТ, а саме:

Усвідомлюючи неможливість досягнення визначеного ідеалу без глибокої правової освіти та виховання, можна визначити основні завдання та напрями діяльності кафедри правознавства, спрямовані на досягнення поставленої мети – надання студентам повноцінних юридичних знань, прищеплення навичок умілого застосування теоретичних положень у ході практичної діяльності.

Пріоритетним напрямом роботи колективу кафедри є науково-дослідна діяльність за темою «Традиції та інновації розвитку приватного права в Україні: освітній вимір» (номер державної реєстрації в УкрНТІ 0112U005870). Упродовж кількох останніх років на базі кафедри здійснено підготовку докторської дисертації завідувачем кафедри, професором Лаврик Г. В. “Правове регулювання свободи совісті, віросповідання і діяльності релігійних організацій у радянській Україні (1919 – 1929 рр.)”; професором Гладким С. О. “Кооперативне законодавство в УСРР 1920-х років як феномен соціально-історичної реальності”; кандидатської дисертації доцентом Кульчієм О. О. “Правове регулювання договірних відносин обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів”.

Завершують підготовку кандидатських дисертацій ст. викл. Ляхівненко С. М. (тема – “Правова природа міжнародних стандартів”) та ст. викл. Боберська К. Г. (тема – “Право на зайняття підприємницькою діяльністю в Україні та країнах Західної Європи”).

За останні роки викладачами кафедри підготовлено та опубліковано ряд монографій загальним обсягом 43,5 д.а., опубліковано десятки наукових статей загальним обсягом 17 д.а., тез повідомлень загальним обсягом 17 д.а. тощо.

З 2012 р. кафедрою проводиться щорічна всеукраїнська науково-практична конференція «Традиції та інновації розвитку приватного права в Україні: освітній вимір».

Викладачами кафедри підготовлено та опубліковано 62 навчально-методичних посібники для самостійного вивчення дисциплін за кредитно-модульною системою організацією навчального процесу, з них 3 – англійською мовою, 10 – російською мовою.

У 2014 році видано навчальний посібник з дисципліни «Державні стандарти освіти і національне освітнє законодавство» (проф. Лаврик Г. В., доц. Терела Г. В., доц. Харченко Т. О., доц. Машкіна С. В., ст. викл. Кульчій О. О., ст. викл. Ляхівненко С. М.), рекомендований МОН України як навчальний посібник для студентів ВНЗ (лист № 1/11 – 8267 від 15.05.2013 р.).

Контактна інформація: м. Полтава, вул. Коваля, 3а
Кабінети кафедри: 334а, 334
Навчальні аудиторії: 313, 522
Телефон: (0532) 56-10-02
e-mail: pravo@puet.edu.ua

Завідувач кафедри – Лаврик Галина Володимирівна, доктор юридичних наук, професор