кафедра правознавства

 

Концепція кафедри

          

Діяльність кафедри правознавства базується на таких принципах:

 • якості освітніх послуг, якості змісту правових знань, якості результатів освіти, якості технологій навчання;
 • особистісної орієнтації правової освіти;
 • інформатизації, що передбачає створення інформаційного простору, середовища, яке виконуватиме навчальні функції (зокрема, з використанням новітніх інформаційно-комунікативних технологій);
 • становлення демократичної системи організації навчального процесу та взаємодії зі студентами;
 • задоволення освітніх потреб студентів, потреб професорсько-викладацького складу, допоміжно-обслуговуючого персоналу, замовників відповідно до їх інтересів, здібностей і потреб суспільства;
 • використання державних стандартів вищої освіти як обов’язкового мінімуму змісту вивчення нормативних та вибіркових юридичних навчальних дисциплін;
 • випереджального інноваційного розвитку системи форм і засобів навчання;
 • формування правосвідомості, правової культури та сприяння становленню громадянської позиції кожного студента;
 • моніторингу якості освіти, забезпечення його прозорості, сприяння розвитку громадського контролю;
 • перманентної актуалізації змісту навчальних курсів, оперативного реагування на зміни у нормативно-правовій базі з метою забезпечення студентів актуальними знаннями з юридичних дисциплін;
 • гнучкості та мобільності освітніх послуг, що має забезпечувати оперативну реакцію професорсько-викладацького складу кафедри на запити ринку освітніх послуг, готовність до розширення спектру послуг, що можуть надаватися кафедрою (тренінги, консультації тощо).
 • інтеграції до європейського та світового освітніх просторів, що забезпечується готовністю професорсько-викладацького складу кафедри забезпечити викладання юридичних дисциплін іноземними мовами (російською та англійською), до корекції змісту навчальних дисциплін з урахуванням освітніх потреб іноземних студентів;
 • урахування вітчизняного та закордонного досвіду, міжнародних стандартів якості надання освітніх послуг.

Із Концепції діяльності кафедри правознавства