кафедра правознавства

 

Історія кафедри

          

У 70–80 рр. минулого століття студенти ПКІ вивчали правознавчі дисципліни. Викладачі правознавчих дисциплін мали свою секцію, яка входила до того чи іншого науково-викладацького підрозділу. Як самостійний підрозділ, кафедра правознавства була створена у червні 1998 р. Своїм зростанням кафедра правознавства має завдячувати викладачам правових дисциплін доцентам С.В.Куцепал, М.І.Лахижі, С.В.Машкіній, ст. викладачам С.В.Бражнік, В.М.Глазкову, А.М.Рябковій, О.С.Якушиній, асистентам К.І.Клочко, А.В.Мироновій, В.П.Пікулю, М.М.Посоховій, М.Е.Пушкіній, В. М.Селегенєву, Т.Р.Федотовій, старшим лаборантам Т.А.Більській, О.О.Гнаток,   В.О.Ніколаєнко та С.М.Рускевич, усім тим, хто за останнє десятиліття долучався до її розбудови. Вагомий внесок у цю справу зробили завідувачі кафедри доценти Раїса Семенівна Балакірєва (1998-1999), Сергій Олександрович Гладкий (1999-2002) і Олександр Михайлович Коросташов (2002-2008).

Колектив кафедри правознавства поєднував традиції, закладені старшими поколінням викладачів, та сучасного потужного наукового потенціалу. Поряд з досвідченими науковцями – кандидатами юридичних  та історичних наук, доцентами С.О. Гладким, М.І. Лахижею, А.С. Соколом, Г.В. Терелою, Т.О. Харченко – плідно трудилися молоді члени кафедрального колективу: старші викладачі О.О. Кульчій, С.М Ляхівненко, К.Г. Боберська.

У 2008 році кафедру очолила доктор юридичних наук, доцент Галина Володимирівна  Лаврик.

Balakireva

Р.С.Балакірєва
 завідувач кафедри
 у 1998–1999 рр.

С.О.Гладкий
завідувач кафедри
у 1999–2002 рр.

Korostashov

О.М.Коросташов
завідувач кафедри
у 2002–2008 рр.

Lavryk

Г.В.Лаврик
завідувач кафедри
з 2008 р.

У міру розширення потреби в юристах, що було пов’язано з процесами економічного розвитку та реформуванням судово-правової системи держави, та розвитку кадрового потенціалу кафедри у 2014 р. в ЗВО було ліцензовано напрям підготовки 6.030401 «Правознавство» за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр. Додатково потреба в цьому обумовлювалась необхідністю забезпечення продовження ступеневої освіти випускниками системи кооперативних коледжів, які здійснювали підготовку молодших спеціалістів з цієї спеціальності. У 2016 р. успішно пройдено акредитацію напряму підготовки (скорочена тривалість), ліцензовано підготовку магістрів зі спеціальності 081 «Право» та розширено ліцензійний обсяг підготовки бакалаврів до 180 осіб. У 2018 р. було пройдено первинну акредитацію ОПП «Право» за спеціальністю право за бакалаврським (повна тривалість) та магістерським рівнями вищої освіти (https://bit.ly/3iwKzSs). Відповідно до Рейтингу якості освітньої послуги правничих шкіл у 2019 р. ПУЕТ посів 3-тє місце серед ЗВО, що здійснюють підготовку юристів (https://bit.ly/3kE6lk6, с. 23).

Напрацювання попередніх років щодо підготовки бакалаврів і магістрів за спеціальністю «Право» за узгодженими між собою Концепцією освітньої діяльності та освітньо-професійними програмами, були покладені в основу розробки освітньо-професійної програми «Публічне адміністрування» другого (магістерського) рівня вищої освіти, що дозволило здійснити набір здобувачів за цією ОПП у 2018 році, а також освітньо-професійної програми «Право» за початковим рівнем (коротким циклом) освіти, що, в свою чергу, дозволило здійснити одними з перших з-поміж ЗВО України набір молодших бакалаврів в 2019 році.