кафедра правознавства

 

Науково-дослідна робота

          

Науково-дослідна робота науково-педагогічних працівників кафедри правознавства здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», інших нормативно-правових документів, а також Статутом  Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». Зусилля у науково-дослідній роботі спрямовуються на забезпечення навчальної роботи кафедри у процесі викладання навчальних дисциплін загальнотеоретичного, цивільно-правового, господарсько-правового циклу (блоку).

Принципи науково дослідної роботи кафедри правознавства:

 • підготовка й захист викладачами кафедри дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії чи доктора наук, забезпечення практичного застосування результатів наукових досліджень;
 • ефективне використання наукового потенціалу кафедри для вирішення правових проблем кооперативних та інших підприємств, установ, організацій;
 • популяризація наукових здобутків викладачів кафедри шляхом публікування результатів наукових досліджень у фахових юридичних виданнях, участі у наукових, науково-практичних та науково-методичних конференціях різного рівня, зокрема міжнародних та у країнах ближнього зарубіжжя;
 • співробітництво з провідними юридичними науковими організаціями для спільного вирішення важливих наукових проблем, підготовки та підвищення кваліфікації професорсько-викладацьких кадрів кафедри;
 • участь викладачів кафедри у конкурсах на отримання грантів та виконання наукових досліджень за рахунок залучених коштів;
 • активне залучення студентів до участі у науково-дослідній роботі кафедри (зокрема, через роботу студентського наукового гуртка «Ін Юре» (див. Положення), студентського дискусійного клубу «Феміда»).

Із Концепції діяльності кафедри правознавства

Правила академічної доброчесності для науково-педагогічних працівників і здобувачів освіти

2.1. Дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками передбачає (ст. 42 Закону України «Про освіту»):

 • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;
 • дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
 • надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;
 • контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;
 • об’єктивне оцінювання результатів навчання;
 • відсутність упереджених втручань та зловживань у перебіг навчального процесу, у поточну роботу викладачів, здобувачів освіти та інших співробітників університету, а також, провокацій та вимог щодо неправомірної вигоди від здобувачів освіти та інших учасників навчального процесу;
 • науково-педагогічним працівникам рекомендується уникати надмірного використання інструментів генеративного штучного інтелекту у навчальному процесі. Такі інструменти можуть застосовуватися для допомоги у підготовці навчальних матеріалів, проте остаточне редагування та адаптація має здійснюватися викладачем. Науково-педагогічний працівник може встановити спеціальну політику щодо допустимості та обсягів використання штучного інтелекту під час опанування окремого освітнього компонента.

2.2. Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає (ст. 42 Закону України «Про освіту»):

 • самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання;
 • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;
 • дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
 • надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації;
 • відповідальне використання інструментів штучного інтелекту у ході здійснення навчальної діяльності;
 • не застосування впливу у будь-якій формі (прохання, умовляння, вказівка, погроза, примушування тощо) на науково-педагогічних працівників з метою здійснення ним необ’єктивного оцінювання результатів навчання;
 • здобувачам освіти не рекомендується використовувати інструменти генеративного штучного інтелекту для виконання навчальних та наукових робіт, окрім випадків, коли це прямо передбачено завданням або рекомендовано викладачем. Використання таких інструментів має здійснюватися виключно для підтримки творчого процесу та генерування ідей, а не для створення готових робіт. У разі використання генеративного штучного інтелекту, здобувач освіти зобов’язаний зазначити це у роботі;
 • якщо здобувач освіти використовує інструменти штучного інтелекту у студентській роботі, частка такого матеріалу не може перевищувати 25% загального обсягу роботи. Здобувач освіти зобов’язаний чітко зазначити, яка частина роботи створена за допомогою штучного інтелекту, та вказати, які саме інструменти використовувалися.

Із Кодексу академічної доброчесності професорсько-викладацького складу, здобувачів освіти, та співробітників спеціальності 081 Право Полтавського університету економіки і торгівлі

Кафедрою правознавства здійснюється виконання науково-дослідних тем:

 • «Традиції та інновації розвитку приватного права в Україні: освітній вимір» (державний реєстраційний номер 0112U005870);
  (Розпорядження)
  (Розпорядження)
 • «Доктринальне дослідження та нормативне визначення заборон і обмежень як засобів запобігання проявам корупції» (номер реєстрації в ПУЕТ 470\19);
  (Розпорядження)
 • «Юридична аргументація та її моделі» (номер реєстрації в ПУЕТ 469/19);
  (Розпорядження)
 • «Договірне регулювання сурогатного материнства як виду медичної послуги» (номер реєстрації в ПУЕТ 486/22).
  (Розпорядження)

Тема науково-дослідної роботи кафедри
ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ РОЗВИТКУ ПРИВАТНОГО ПРАВА  В УКРАЇНІ: ОСВІТНІЙ ВИМІР

Тимчасовий творчий колектив у складі науково-педагогічних працівників і сумісників кафедри правознавства, студентів різних спеціальностей з жовтня 2012 року взяв на себе зобов’язання виконати роботу за науково-дослідною темою «Традиції та інновації розвитку приватного права в Україні: освітній вимір» (державний реєстраційний номер 0112U005870) з метою узагальнення, поглиблення й конкретизації наукових поглядів і уявлень щодо ґенези приватного права в Україні, його сутності, цінності, структури, місця в системі права, ролі у формуванні інститутів громадянського суспільства, особливостей відображення у правосвідомості українського суспільства та змісті юридичної освіти, а також вироблення рекомендацій, спрямованих на актуалізацію зазначених поглядів і уявлень у педагогічному процесі. Доробок вказаного тимчасового творчого колективу представлений у вигляді навчальних посібників, наукових статей, тез конференцій, навчально-методичних комплексів тощо.

Збірники конференцій:

Традиції та інновації розвитку приватного права в Україні: освітній вимір [Електронний ресурс] : матеріали ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Полтава, 8 червня 2022 року) / редколегiя Г. В. Лаврик, О. О. Кульчій. – Полтава : ПУЕТ, 2022. – 118 с. URL: локальна мережа ПУЕТ.

Традиції та інновації розвитку приватного права в Україні: освітній вимір [Текст] : Матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Полтава, 8 червня 2021 року) / редколегiя Г. В. Лаврик, О. О. Кульчій. – Полтава : ПУЕТ, 2021. – 103 с. URL: локальна мережа ПУЕТ .

Традиції та інновації розвитку приватного права в Україні: освітній вимір [Електронний ресурс] : Матеріали IX Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Полтава, 5 червня 2020 року) / редколегiя Г. В. Лаврик, О. О. Кульчій. – Полтава : ПУЕТ, 2020. – 139 с. URL: локальна мережа ПУЕТ.

Традиції та інновації розвитку приватного права в Україні: освітній вимір [Текст] : Матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Полтава, 7 червня 2019 року) / редколегiя Г. В. Лаврик, О. О. Кульчій. – Полтава : ПУЕТ, 2020. – 188 с. URL: локальна мережа ПУЕТ .

Традиції та інновації розвитку приватного права в Україні: освітній вимір [Текст] : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Полтава, 7 червня 2018 року) / редколегiя Г. В. Лаврик, О. О. Кульчій. – Полтава : ПУЕТ, 2019. – 206 с. URL: локальна мережа ПУЕТ.

Традиції та інновації розвитку приватного права в Україні: освітній вимір [Текст] : матеріали VІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 2 черв. 2017 р.) / Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі" (ПУЕТ) ; редколегiя Г. В. Лаврик, О. О. Кульчій. – Полтава : ПУЕТ, 2017. – 72 с. URL: локальна мережа ПУЕТ.

Традиції та інновації розвитку приватного права в Україні: освітній вимір [Текст] : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 3 черв. 2016 р.) / Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі" (ПУЕТ) ; редколегiя Г. В. Лаврик, О. О. Кульчій. – Полтава : ПУЕТ, 2017. URL: локальна мережа ПУЕТ.

Традиції та інновації розвитку приватного права в Україні: освітній вимір [Текст] : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 4 черв. 2015 р.) / Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі" (ПУЕТ) ; редколегiя Г. В. Лаврик, С. О. Гладкий. – Полтава : ПУЕТ, 2015. – 96 с. URL: локальна мережа ПУЕТ.

Традиції та інновації розвитку приватного права в Україні: освітній вимір [Текст] : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Полтава, 6 червня 2014 р.) / за ред. Г. В. Лаврик, С. О. Гладкий. – Полтава : ПУЕТ, 2014. – 76 с. URL: локальна мережа ПУЕТ.

Традиції та інновації розвитку приватного права в Україні: освітній вимір [Електронний ресурс] : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 8 червня 2012 р.) / за заг. ред. Г. В. Лаврик. – Полтава : ПУЕТ, 2013. URL: локальна мережа ПУЕТ.

Тематичні напрями науково-дослідної роботи викладачів кафедри:

 • Дослідження теоретичних та практичних аспектів правового регулювання суспільних відносин у сфері реалізації прав і свобод людини і громадянина (проф. Лаврик Г.В.);
 • Кримінально-процесуальна відповідальність: теоретичні та правові основи (доц. Білокінь Р.М.);
 • Державне управління економічною безпекою України в контексті європейської інтеграції (проф. Гбур З.В.);
 • Теорія правосвідомості, історія кооперативного законодавства (проф. Гладкий С.О.);
 • Правовий статус суб’єктів господарювання, правовий режим майна суб’єктів господарювання, правове регулювання діяльності навчальних закладів, правове регулювання відносин у сфері транспорту (проф. Деревянко Б.В.);
 • Провадження у справах за зверненнями  платників податків до органів державної податкової служби України (проф. Каменська Н.П.);
 • Правове регулювання фінансів (проф. Солдатенко О.В.);
 • Механізми адаптації принципів публічного адміністрування  ЄС в систему публічного управління України (доц. Баранов А.П.);
 • Цивільно-правове регулювання посмертного донорства в Україні (доц. Брюховецька М.С.);
 • Юридична консультативна діяльність: теоретико-правове дослідження (доц. Волошина Я.Л.);
 • Соціально-політичні процеси в умовах глобалізації (доц. Горбань О.В.);
 • Правове регулювання договірних відносин в Україні (доц. Кульчій О.О.);
 • Розслідування домашнього насильства (доц. Іщенко Т.В.);
 • Правове регулювання заходів стягнення, що застосовуються до осіб, позбавлених волі (доц. Романов М.В.);
 • Сільськогосподарський кредит на українських землях Російської імперії у 1861-1917 рр.: історико-правове дослідження (доц.. Селіхов Д.А.);
 • Комплексний механізм взаємодії органів публічної влади щодо енергетичної безпеки регіонів (доц. Соколовська Н.І.);
 • Правове регулювання інвестиційної діяльності в Європейському Союзі (доц. Стрілець Б.В.);
 • Становлення і розвиток аграрних, трудових та освітніх відносин (доц. Терела Г.В.);
 • Методика розслідування приховування злочинів (доц. Четвертак Д.Ю.);
 • Соціально-політичні та економічні зміни в Полтавській губернії в умовах столипінської реформи (ст.викл. Каюн В.О.);
 • Дозвільні процедури в діяльності Міністерства юстиції України (ст. викл. Колотілова О.В.);
 • Юридична аргументація та її моделі (ст. викл. Орел В.А.).

Наукове співробітництво

Викладачі кафедри беруть участь у вітчизняних та зарубіжних наукових проектах, наукових і науково-практичних конференціях. З метою створення умов для партнерства і міжнародного співробітництва, укладено Меморандум про партнерство і міжнародне співробітництво між Вищим навчальним закладом Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» та громадською організацією «Міжнародна фундація науковців і освітян» від 10 червня 2022 року. Налагоджені співпрацю з відділом проблем цивільного, трудового та підприємницького права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України, Київським університет права Національної академії наук України, відділом Європейського права та міжнародної інтеграції Інституту законодавства Верховної Ради України, кафедрою історії держави і права України, кафедрою теорії держави і права, кафедрою конституційного та міжнародного права Національної академії внутрішніх справ, кафедрами аналогічного профілю ЗВО Івано-Франківська,  Львова, Полтави, Харкова, інших міст України.